ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Relative Risk (RR)

 

Εισαγωγή

Με τον όρο σχετικό κίνδυνο ονομάζουμε την πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ έχει εκτεθεί σε κάποιο παράγοντα σε σχέση με τη πιθανότητα ενός ατόμου να παρουσιάσει τη νόσο ενώ δεν έχει εκτεθεί στον παράγοντα.

Σκοπός του Σχετικού Κινδύνου

Ο σχετικός κίνδυνος εφαρμόζεται στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων σε διάφορα είδη ερευνών, συμπεριλαμβανόμενων τις επεμβατικές μελέτες, τις μελέτες σειράς και τις συγχρονικές μελέτες προκειμένου να εκτιμηθεί η ισχύς μίας συγκεκριμένης θεραπείας και συσχέτιση της με άλλα είδη θεραπειών ή παραγόντων κινδύνου

Παραδείγματα Εφαρμογών

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως στον επιστημονικό χώρο της επιδημιολογίας και εστιάζει στην ισχύ μίας ιατρικής θεραπείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:

  • Εφαρμόζεται στη σύγκριση του κινδύνου μιας ανεπιθύμητης έκβασης όταν λαμβάνεται ιατρική θεραπεία έναντι μη θεραπείας (ή εικονικού φαρμάκου)
  • Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει έκθεση σε περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου έναντι μη έκθεσης.

Άντληση πληροφοριών μέσω του σχετικού κινδύνου

Η τιμή του Σχετικού κινδύνου μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής:

  • RR = 1 σημαίνει ότι η έκθεση δεν επηρεάζει την έκβαση
  • RR < 1 σημαίνει ότι η έκθεση μειώνει τον κίνδυνος να συμβεί η έκβαση
  • RR > 1 σημαίνει ότι η έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο να συμβεί η έκβαση

Για παράδειγμα αν η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα στους μη καπνιστές είναι 0.02/έτος και στους καπνιστές 0.03/έτος ο σχετικός κίνδυνος είναι   = 1.5 .Δηλαδή, η επίπτωση του καρκίνου του πνέυμονα είναι 1.5 φορά μεγαλύτερη στους καπνιστές σε σχέση με τους μη-καπνιστές ή οι καπνιστές έχουν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με τους μη-καπνιστές. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός της είναι το κάπνισμα.

Σημείωση: Όταν ο σχετικός κίνδυνος ισούνται με 1 ο προσδιοριστής δεν συνδέεται με το νόσημα.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, ο σχετικός κίνδυνος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε έρευνες που στοχεύουν στην εύρεση της αποτελεσματικότερης θεραπευτικής μεθόδου.