Απλή- Τυχαία Δειγματοληψία [Simple Random Sampling]

 

Περιγραφή Μεθόδου Δειγματοληψίας

Η Απλή Τυχαία Δειγματοληψία (Simple Random Sampling) αποτελεί τη συνηθέστερη και πιο απλή μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται στην ποσοτική έρευνα. Στη συγκεκριμένη διαδικασία όλοι έχουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγούν. Η μελέτη της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας είναι σημαντική, ίσως όχι τόσο από πρακτικής άποψης, δεδομένου ότι σπάνια θα συναντήσουμε την αποκλειστική εφαρμογή της σε μία έρευνα, αλλά επειδή αποτελεί την βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η Θεωρία Δειγματοληψίας (Sampling Theory).

Πλεονεκτήματα της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας

Η Απλή Τυχαία Δειγματοληψία αποτελεί μία εύκολη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χαρακτηριστεί ως δίκαιη και αντικειμενική. Η αντικειμενικότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι ο ερευνητής επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό ανθρώπων, συνεπώς όλα τα άτομα ενός πληθυσμού έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν, χωρίς κάποια παρέμβαση από την πλευρά του ερευνητή. Η χρήση της είναι ευρεία όταν πρόκειται για μικρό πληθυσμό καθώς έχει όλες τις ιδιότητες για εφαρμογή πιθανοτήτων.

Μειονεκτήματα της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας

Η απαραίτητη γνώση στατιστικής ανάλυσης και η ύπαρξη ενός πλήρους πλαισίου αποτελούν το βασικότερο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου (Berndt 2020). Επιπροσθέτως, χαρακτηρίζεται για το υψηλό κόστος της επιλογής της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας, όπως σε αυτές που πραγματοποιούνται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, καθώς και οι υψηλές πιθανότητες τυπικών σφαλμάτων των ερευνητών (Taherdoost, 2016).

Βιβλιογραφία

Berndt, A. E. (2020). Sampling methods. Journal of Human Lactation36(2), 224-226.

Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to Choose a Sampling Technique for Research (April 10, 2016).

Παπαγεωργίου, Γ. (2014). Ποσοτική έρευνα.

Φαρμάκης, Ν. (2016). Απλή Τυχαία Δειγματοληψία (ΑΤΔ).


Για περισσότερα που αφορούν την Απλή και Τυχαία Δειγματοληψία, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!