Σχεδιασμός Μελέτης [Study Design]

 

Ο Σχεδιασμός Μελέτης [Study Design] αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία η ερευνητική μεθοδολογία και η στατιστική ανάλυση οργανώνονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται αντικατοπτρίζουν την αλήθεια.

Σκοπός Σχεδιασμού Μελέτης

Σε μία έρευνα, ο Σχεδιασμός Μελέτης είναι απαραίτητος για τον καθορισμό του είδους της έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, το ερευνητικό πρόβλημα, την υπόθεση, τις μεταβλητές (εξαρτημένη και ανεξάρτητη), τον πειραματικό σχεδιασμό, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων.

Παρατήρηση: Ο σχεδιασμός της έρευνας εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που πρόκειται να διερευνηθούν. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ερευνητικών σχεδίων που χρησιμοποιούνται στην Ποσοτική έρευνα [Qualitative Research] και στην Ποιοτική έρευνα [Quantitative Research].

Τα στάδια που ακολουθούνται για τον Σχεδιασμό μελέτης είναι τα εξής:

  • Ορισμός ερευνητικού ζητήματος
  • Μεθοδολογία έρευνας (Σκοπός, Εργαλεία έρευνας, δειγματοληψία (sampling))
  • Επιδιωκόμενα αποτελέσματα
  • Επισκόπηση βιβλιογραφίας
  • Ηθικά ζητήματα/Δεοντολογία
  • Περιορισμοί έρευνας (π.χ. πρόσβαση στα δεδομένα)

Είδη Μελέτης:

  • Πειραματικές ή αλλιώς τυχαιοποιημένες
  • Μη πειραματικές ή αλλιώς μη τυχαιοποιημένες

 Στις πειραματικές η κατανομή των συμμετεχόντων στις κατηγορίες του μελετώμενου προσδιοριστή πραγματοποιείται με τυχαίο τρόπο, ενώ στις δεύτερες η κατανομή δεν πραγματοποιείται με τυχαίο τρόπο, αλλά αποτελεί συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Βιβλιογραφία

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. AMS review, 10(1), 18-26.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό μελέτης, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!