ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

[SYSTEMATIC SAMPLING]

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η συστηματική δειγματοληψία είναι μια αρκετά διαδεδομένη, κυρίως για την πρακτικότητά της, μέθοδος, που περιλαμβάνει ένα συστηματικό δείγμα με τυχαία όμως αφετηρία. Στην συστηματική δειγματοληψία, σε αντίθεση με την απλή τυχαία, το δείγμα είναι εφικτό να ληφθεί πιο εύκολα και να είναι και πιο ακριβές. Επιπρόσθετα, τα θέματα που ενδεχομένως προκύψουν ως προς την ταξινόμηση των στοιχείων μπορούν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα.

Η υπό εξέταση δειγματοληψία μελετήθηκε αρχικά από τους Madow και Madow (1944). Η πρακτικότητα της γίνεται φανερή και από την αξιοποίηση της σε διάφορους τομείς, όπως είναι επί παραδείγματι η γεωργία και η δασοκομία (Mostafa & Ahmad 2018).

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Στα Πλεονεκτήματα της Συστηματικής Δειγματοληψίας συμπεριλαμβάνεται η:

 • Ευκολία ως προς την προετοιμασία και την υλοποίηση
 • Μείωση πιθανοτήτων λάθους
 • Αποφυγή της Μεροληψίας
 • Τυχαία και ακριβής δειγματοληψία ακόμα και σε τυχαία κατανομή του πληθυσμού στο χώρο
 • Χρήση της, ακόμη και χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού

Στα Μειονεκτήματα της Συστηματικής Δειγματοληψίας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αδυναμία αξιοποίησης περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πληθυσμό όπως είναι η δομή, η κατανομή και ο ρόλος των ατόμων
 • Η δυσκολία στο να επιλέξει άτομο με πιθανότητες που αφορούν τη σπουδαιότητα και το ρόλο του στο πληθυσμό
 • Ο κίνδυνος για λάθη, στην περίπτωση περιοδικών διακυμάνσεων του πληθυσμού
 • Το γεγονός πως απαιτείται γνώση ως προς την διάταξη των ατόμων, πράγμα δύσκολο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Σχεδιασμός

Στη συστηματική δειγματοληψία η επιλογή των μονάδων πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα σχέδιο, το οποίο έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από τον ερευνητή. Η τυχαιότητα στη συγκεκριμένη δειγματοληψία περιορίζεται στην επιλογή μόνο της πρώτης μονάδας. Για να καταστεί αυτό σαφές, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω τύπος δειγματοληψίας σε έναν πληθυσμό, θα πρέπει πρώτα να γίνει χωρισμός του πληθυσμού σε ομάδες, που θα έχουν ένα ορισμένο μέγεθος. Εν συνεχεία, γίνεται τυχαία επιλογή μιας αρχής από την πρώτη ομάδα (Mostafa & Ahmad 2018).

Τύποι

Οι Sampath και Ammani (2012) πρότειναν τρεις τύπους συστηματικής δειγματοληψίας:

 • Γραμμική συστηματική δειγματοληψία
 • Ισορροπημένη συστημική δειγματοληψία
 • Τροποποιημένη συστημική δειγματοληψία

Βιβλιογραφία

Τσαουσίδου, Ε. Α. (2013). Συστηματική δειγματοληψία & περιοδικότητες (No. GRI-2013-10849). Aristotle University of Thessaloniki.

Madow, W. G., & Madow, L. H. (1944). On the theory of systematic sampling, I. The Annals of Mathematical Statistics15(1), 1-24.

Mostafa, S. A., & Ahmad, I. A. (2018). Recent developments in systematic sampling: a review. Journal of Statistical Theory and Practice12(2), 290-310.

Sampath, S., & Ammani, S. (2012). Finite-population variance estimation under systematic sampling schemes with multiple random starts. Journal of Statistical Computation and Simulation82(8), 1207-1221.

Παπαγεωργίου, Ι. (2016). Συστηματική Δειγματοληψία.

Κ. Κουτσικόπουλος – ∆ειγµατοληψία –Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002