ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ [Systematic Sampling]

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η συστηματική δειγματοληψία είναι μια αρκετά διαδεδομένη, κυρίως για την πρακτικότητά της, μέθοδος δειγματοληψίας, που περιλαμβάνει ένα συστηματικό δείγμα με τυχαία όμως αφετηρία. Στην συστηματική δειγματοληψία, σε αντίθεση με την απλή τυχαία, το δείγμα είναι εφικτό να ληφθεί πιο εύκολα και να είναι και πιο ακριβές. Επιπρόσθετα, τα θέματα που ενδεχομένως προκύψουν ως προς την ταξινόμηση των στοιχείων μπορούν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα.

Η υπό εξέταση δειγματοληψία μελετήθηκε αρχικά από τους Madow και Madow (1944). Η πρακτικότητα της γίνεται φανερή και από την αξιοποίηση της σε διάφορους τομείς, όπως είναι επί παραδείγματι η γεωργία και η δασοκομία (Mostafa & Ahmad 2018).

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της συστηματικής δειγματοληψίας είναι ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση της εν λόγω δειγματοληψίας ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε επαρκείς γνώσεις σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού. Επιπροσθέτως, η συστηματική δειγματοληψία είναι αρκετά διαδεδομένη ένεκα της ακρίβειάς της, καθώς και της μείωσης των πιθανοτήτων λάθους και της μεροληψίας. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς το πλαίσιο δειγματοληψίας καθώς η διάταξη των στοιχείων μπορεί εν τέλει να επηρεάσει το δείγμα μεροληπτικά (Mostafa & Ahmad 2018). Επιπλέον, στα μειονεκτήματα της συστηματικής δειγματοληψίας συγκαταλέγονται η αδυναμία αξιοποίησης περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τον πληθυσμό, όπως είναι η δομή, η κατανομή και ο ρόλος των ατόμων (Τσαουσίδου, 2013).

Σχεδιασμός

Στη συστηματική δειγματοληψία η επιλογή των μονάδων πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα σχέδιο, το οποίο έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από τον ερευνητή. Η τυχαιότητα στη συγκεκριμένη δειγματοληψία περιορίζεται στην επιλογή μόνο της πρώτης μονάδας. Για να καταστεί αυτό σαφές, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω τύπος δειγματοληψίας σε έναν πληθυσμό, θα πρέπει πρώτα να γίνει χωρισμός του πληθυσμού σε ομάδες, που θα έχουν ένα ορισμένο μέγεθος. Εν συνεχεία, γίνεται τυχαία επιλογή μιας αρχής από την πρώτη ομάδα (Mostafa & Ahmad 2018).Τύποι:

Οι Sampath και Ammani (2012) πρότειναν τρεις τύπους συστηματικής δειγματοληψίας:

  • Γραμμική συστηματική δειγματοληψία
  • Ισορροπημένη συστημική δειγματοληψία
  • Τροποποιημένη συστημική δειγματοληψία

Βιβλιογραφία

Τσαουσίδου, Ε. Α. (2013). Συστηματική δειγματοληψία & περιοδικότητες (No. GRI-2013-10849). Aristotle University of Thessaloniki.

Madow, W. G., & Madow, L. H. (1944). On the theory of systematic sampling, I. The Annals of Mathematical Statistics15(1), 1-24.

Mostafa, S. A., & Ahmad, I. A. (2018). Recent developments in systematic sampling: a review. Journal of Statistical Theory and Practice12(2), 290-310.

Sampath, S., & Ammani, S. (2012). Finite-population variance estimation under systematic sampling schemes with multiple random starts. Journal of Statistical Computation and Simulation82(8), 1207-1221.