Τύποι επιστημονικών εργασιών

 

Εισαγωγή

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κάθε ερευνητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει όποιο επιστημονικό θέμα τον απασχολεί, με την προϋπόθεση να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να φέρει τη διαδικασία της έρευνας εις πέρας. Πέρα όμως από τα προσωπικά ενδιαφέροντα, η μελέτη του θέματος οφείλει να προσφέρει νέα στοιχεία για αυτό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τέτοιου είδους εργασίες έχουν δύο τύπους, την βιβλιογραφική και την ερευνητική. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι δύο τύποι περιλαμβάνουν κανόνες, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθούνται πιστά από τον ερευνητή. Ολοκληρώνοντας, είναι γεγονός ότι η επιστημονική εργασία οποιουδήποτε τύπου, θα πρέπει να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή και πέρα από τον ίδιο τον ερευνητή και τους ειδικούς του στενού επιστημονικού κύκλου.

Είδη επιστημονικών εργασιών

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι όλες οι επιστημονικές εργασίες είναι δυνατό να διακριθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Αρχικά, η πρώτη κατηγορία είναι η ποσοτική έρευνα. Στη συνέχεια, βρίσκεται η ποιοτική έρευνα και τέλος είναι η βιβλιογραφική έρευνα. Γενικά, κάθε κατηγορία που αναφέρθηκε έχει τους δικούς της κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Ακόμα, δεν είναι λάθος ο ισχυρισμός, ότι το τελευταίο διάστημα είναι δημοφιλής ο συνδυασμός της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας. Η τάση αυτή είναι γνωστή με την ονομασία «έρευνα δράση» και συνδυάζει στοιχεία και από τις δύο βασικές κατηγορίες.

Ποσοτική έρευνα

Η ποσοτική έρευνα σημαίνει μία ομάδα διαδικασιών που ακολουθούνται για τη μελέτη ενός θέματος, όπως για παράδειγμα οι περιγραφικές, οι συσχετιστικές κ.α. Είναι γεγονός ότι όλες αυτές οι ερευνητικές διαδικασίες χρησιμοποιούν ποσοτικά δεδομένα. Επίσης τέσσερα ακόμα χαρακτηριστικά τους, είναι η ύπαρξη ενός αντιπροσωπευτικού ή μη δείγματος, η χρήση ενός εργαλείου συλλογής δεδομένων, η ακολουθία ενός συγκεκριμένου τρόπου επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και η ύπαρξη ενός ερευνητή.

Ποιοτική έρευνα

Η ποιοτική έρευνα, σημαίνει μία ομάδα ερευνητικών διαδικασιών, που μελετούν μία κατάσταση με λεπτομέρεια χρησιμοποιώντας ποιοτικά δεδομένα, τα οποία αποσπώνται από το υποκείμενο μέσω του ερευνητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην ερμηνεία μίας κατάστασης, με μία φυσική προσέγγιση μέσω της χρήσης εργαλείων όπως οι συνεντεύξεις, οι συνομιλίες, οι φωτογραφίες κ.α. Τέλος, τέσσερα χαρακτηριστικά της είναι η απουσία μεγάλου δείγματος, η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων, η άμεση επαφή του ερευνητή με το υποκείμενο και η μη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της.

Βιβλιογραφική έρευνα

Η βιβλιογραφική έρευνα είναι μία διαδικασία ανάλυσης ενός θέματος και στοχεύει να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα, δίχως να συλλέξει ερευνητικά-εμπειρικά δεδομένα. Αντίθετα, η βιβλιογραφική έρευνα αρκείται στα βιβλιογραφικά δεδομένα που προκύπτουν από την επιστημονική βιβλιογραφία. Ο τρόπος, ο οποίος ακολουθείται για τη συγγραφή της περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Πρώτα, αποδίδεται συνοπτικά το νόημα των εξεταζόμενων βιβλιογραφικών δεδομένων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση τους και η συγκριτική παρουσίασή τους. Τέλος, συνεχίζει με τη κριτική αποτίμηση και τη συγκρότηση σε ενιαίο κείμενο των δεδομένων.

Όσο αναφορά τα χαρακτηριστικά της, αυτά διακρίνονται σε τέσσερα μέρη. Πρώτα, βρίσκεται η εισαγωγή, μετά η αποσαφήνιση όρων, στη συνέχεια η ανασκόπηση των βασικών θεωριών της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τέλος βρίσκονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Συμπεράσματα

Κάθε τύπος επιστημονικής εργασίας, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κανόνες. Ο ερευνητής καλείται να επιλέξει τον κατάλληλο για την έρευνά του και να τον ακολουθήσει πιστά, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη.