Βιβλιογραφικές Αναφορές [References]

Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές (References), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ακαδημαϊκού αλλά και επιστημονικού κειμένου, όπως μιας ερευνητικής πρότασης, μιας πτυχιακής/μεταπτυχιακής, διδακτορικής μελέτης και ενός paper

Γιατί είναι σημαντικές;

Η ενότητα των Βιβλιογραφικών Αναφορών είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού εκεί δηλώνονται από τον συγγραφέα/ ερευνητή οι βιβλιογραφικές ή ηλεκτρονικές πηγές από τις οποίες συλλέχθηκαν πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία για το ερευνητικό θέμα που μελετάται. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνοντας την βιβλιογραφία, ένα ακαδημαϊκό κείμενο:

  1. Αποκτά κύρος και σοβαρότητα
  2. Σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των πληροφορίων που έχουν χρησιμοποιηθεί
  3. Προσπερνάει το εμπόδιο της λογοκλοπής, με την νόμιμη χρήση της πληροφορίας.

Παράθεση Πηγών

Στα πλαίσια της παράθεσης των πηγών στην ερευνητική εργασίας, συνήθως χρησιμοποιούνται οι δύο ακόλουθοι τρόποι:

  1. Οι παραπομπές: Εισάγονται στο κύριο μέρος του κειμένου και υποδεικνύουν επιτόπου τη χρήση μια πηγής.
  2. Βιβλιογραφία: Εισάγεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού κειμένου και παραθέτει αλφαβητικά τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο κύριο μέρος του κειμένου. Σημειώνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίζονται σε ελληνική και σε ξενόγλωσηη βιβλιογραφία.

Είδη Βιβλιογραφίας

Έχουν δημιουργηθεί αρκετά είδη βιβλιογραφία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα ακαδημαϊκά κείμενα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες στην μορφή της μελέτης.

Τα συνηθέστερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

  1. APA Style: Οι αναφορές συμπληρώνονται με αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα του πρώτα συγγραφέα. Ως προς την μορφή, απαιτείται αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο.

(Πχ. Όνομα Α, & Όνομα Β (έτος), Τίτλος εργασίας, Σύγγραμμα ή επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύτηκε)

  1. Harvard Style: Οι αναφορές συμπληρώνονται αλφαβητικά, ενώ οι τίτλοι των συγγραμμάτων γράφονται με πλάγια γράμματα. Οι πηγές αναφέρονται και μέσα στο κείμενο. Ως προς την μορφή, απαιτείται αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο.

(Πχ. Όνομα Α και Όνομα Β, έτος, Τίτλος εργασίας, Σύγγραμμα ή επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύτηκε.)

  1. MLA (Modern Language Association): Οι αναφορές παρατίθενται αλφαβητικά. Το έτος της εργασίας τοποθετείται στο τέλος, ενώ για την μορφή απαιτείται αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο μεταξύ των πηγών. Σημειώνεται, πως σε όλες τις αναφορές αναγράφεται και ο τύπος του μέσου.

(Πχ. Όνομα Α, και Όνομα Β, “Τίτλος Εργασίας”, Σύγγραμμα ή επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύθηκε (έτος))

  1. ΙΕΕΕ: Με αυτό το πρότυπο, κάθε αναφορά ταυτοποιείται και μέσα στο κείμενο με την χρήση αντίστοιχου αριθμού(πχ. [2]). Συναντάται κυρίως στα paper.Η στοίχιση των αριθμών είναι αριστερή, ενώ οι αναφορές στην βιβλιογραφία συμπληρώνονται με την σειρά που εμφανίζεται στο κείμενο. Για την βιβλιογραφία, συνήθως χρησιμοποιείται το πρότυπο
  2. Vancouver: Η Vancouver είναι σε μορφή παρόμοια με την MLA, όπου η χρονολογία τοποθετείται στο τέλος. Επίσης, οι πηγές αναφέρονται και μέσα στο κυρίως κείμενο με τη χρήση αριθμών σε μορφή εκθετών.

(Πχ. Όνομα Α, Όνομα Β. Τίτλος εργασίας. Σύγγραμμα ή επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε, έτος ή ακριβής ημερομηνία.)


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την χρήση του προτύπου βιβλιογραφίας στην ερευνητική σας μελέτη, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.