Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 8.000.000€, ενώ η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη υποβολών: 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 27 Νοεμβρίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

Προκήρυξη

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

1η Τροποποίηση | Call for Proposals

#research #elidek