4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

 

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η επιβράβευση των Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, μέσω της χρηματοδότησής τους για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 20 έως 36 μήνες.

Έναρξη Υποβολών: 1 Μαρτίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: 31 Μαρτίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Προϋπολογισμός / Χρονική Διάρκεια: Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€).
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 20 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες. 

Επιστημονικές Περιοχές

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο, μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

  • Φυσικές Επιστήμες
  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  • Περιβάλλον και Ενέργεια
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται από τον/την ΥΔ αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» πατήστε εδώ.


#datanalysis #research