Με απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 4/26-03-2020 συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, η Συνέλευση του τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

1.Ανάπτυξη Γεωμηχανικών Μεθοδολογιών και Τεχνολογιών για την Αποκατάσταση Εδαφών σε Απολιγνιτοποιημένες Περιοχές: Η Περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

2.Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ατμοσφαιρικού Υπολογιστικού Προτύπου Υψηλής Ανάλυσης για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

3.Ανάπτυξη Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης στην Αυτοματοποίηση Βαριογραφικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων

4.Ανάπτυξη Τεχνολογιών/Διεργασιών για την Ανάκτηση Σπάνιων Γαιών από Ιπτάμενη Τέφρα

5.Αποτύπωση και Απόδοση του Γεωμηχανικού Μητρώου των Ελληνικών Φραγμάτων με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

6.Βελτιστοποίηση Συνθηκών Μηχανικής Επεξεργασίας Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία

7.Βελτιστοποίηση Συνθηκών Μηχανικής Επεξεργασίας Ελαφρών Υλικών Συσκευασίας στη Δυτική Μακεδονία

8.Διαπίστωση Γεωτεχνικών Κινδύνων των Φραγμάτων της Δυτικής Μακεδονίας με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

9.Εφαρμογές Μεθόδων Γεωστατιστικής και Μηχανικής Μάθησης στην Εκτίμηση Ορυκτών Πόρων και Αποθεμάτων Κοιτασμάτων Μαρμάρου

10.Εφαρμογές Συστημάτων Μηχανικής Μάθησης και Ψηφιακών Διδύμων στη Μεταλλευτική

11.Παραγωγή Μετάλλων με Χρήση Ηλεκτρόλυσης Μεμβρανών Στερεού Οξειδίου

12.Παρασκευή Λειτουργικών Υμενίων με χρήση  της Πυρόλυσης Ψεκασμού Διαλύματος σε Κεραμικές Κυψέλες Καυσίμου/Ηλεκτρόλυσης

13.Πρόβλεψη Αντοχής Υλικών Οδοστρωμάτων με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

14.Πρόβλεψη Αστοχίας Φυσικών Πρανών Μέσω Παραδειγμάτων Αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων σε Περιοχές Σεισμικής Επικινδυνότητας

Προθεσμία υποβολής: 1-4-2020 έως 1-5-2020

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)

και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Κοίλα, 50100, Κοζάνη) τα παρακάτω:

 1. Έντυπη Αίτηση(χορηγείται από τη Γραμματεία)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 9. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

[ΠΗΓΗ]