Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».
Θεματικού Στόχου 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».
Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής».
Ειδικού Στόχου 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους «Αγροδιατροφή», «Δομικά Υλικά», «Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση», «Τουρισμός», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Τεχνολογίες Ενέργειας», «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», οι οποίοι
περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).
Ο κύριος ρόλος του ΕΤΠΑ είναι η υποστήριξη της μετατροπής της γνώσης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή, η εφαρμοσμένη έρευνα, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταφορά τεχνολογίας, η δημιουργία γραμμών πιλοτικής παραγωγής και επικύρωσης
προϊόντων, καθώς και πρώτης παραγωγής, κλπ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:
Καινοτομία
Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.
Πειραματική ανάπτυξη

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:
1. Μία Επιχείρηση,
2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,
3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
4. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας
και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).
Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.
Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα (αναλυτικοί ορισμοί δίνονται ανωτέρω, στον Πίνακα «Επεξήγησης όρων και συντμήσεων», της Πρόσκλησης).

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα συνεργατικά έργα, απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μετά από την έγκριση του έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μιας Αίτησης Χρηματοδότησης με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία αφορούν την εκτέλεση του έργου και πρέπει να κατατεθεί στον ΕΦ αμέσως μετά την υπογραφή του και πάντως πριν την καταβολή της α΄ δόσης επιχορήγησης. Ζητήματα που συνιστάται να διευθετούνται είναι κυρίως: η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των Φορέων της Σύμπραξης, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των τεχνικών και οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, και απαραίτητα η διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Από το συμφωνητικό συνεργασίας πρέπει να προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 2.2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) και δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας απαιτείται να φέρει την υπογραφή του Νόμιμου
Εκπροσώπου κάθε δικαιούχου φορέα του συνεργατικού έργου. Προσύμφωνο συνεργασίας συντάσσεται προ της εκκίνησης του έργου και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VII. Στο προσύμφωνο θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση συνεργασίας των μερών εφόσον το συνεργατικό έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικό κείμενο από το οποίο να προκύπτει η υλοποίηση του έργου ανεξάρτητα από το εάν θα εγκριθεί το συνεργατικό έργο ή όχι. Επίσης στο προσύμφωνο θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι θα τηρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 2.2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) και δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων(Εταίρος)) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει.
Ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων σε ένα έργο, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ εκδίδει Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου με ξεχωριστά υποέργα ανά εταίρο. Επίσης η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δύναται να τροποποιεί την Απόφαση ΈνταξηςΧρηματοδότησης του έργου, όσο αναφορά την υποκατάσταση συμμετέχοντος εταίρου σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του κυρίου εταίρου του έργου.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική εποπτεία του τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Φορέα του με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κάθε Φορέα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και την τήρηση όλων των
παραστατικών, που αφορούν το έργο.

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας προέρχεται από τον Συντονιστή Φορέα του έργου είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.

Ο Συντονιστής Φορέας του έργου (σε όλες τις περιπτώσεις είναι η επιχείρηση) είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με την ΕΥΔΕΠ ΠΚΜ καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία Επιχείρηση: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις
οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:
a. διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
b. διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου
c. διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 30/04/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/07/2020 και ώρα 15:00