Σκάλα Οδοντιατρικού Φόβου ΣΟΦ [SOF-5]

Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Οδοντιατρικών Ασθενών[ΣΟΦ-5]

Σκοπός Κλίμακας

Η Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Ασθενών [ΣΟΦ-5] έχει ως σκοπό να ξεχωρίσει τους οδοντιατρικά φοβικούς και μη φοβικούς ασθενείς με τη χρήση κοινωνικών ερωτήσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι μελετητές συμφωνούν ως προς τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πληθώρα των διαφορετικών απαντήσεων που δίνονται για τον εντοπισμό του φόβου που αισθάνονται οι ασθενείς κατά την επίσκεψή τους στον οδοντίατρο και επιδιώκουν την εξεύρεση τρόπων που θα τους βοηθήσουν προς αυτή την  κατεύθυνση.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Ασθενών [ΣΟΦ-5] δημιουργήθηκε από την Αράβου, το 2009. «Κατασκευάστηκε» βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΕΡΟΣ, που εκτιμά την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον οδοντίατρο και τον ασθενή, με τον διαχωρισμό που υπάρχει ανάμεσα στους ασθενείς που φοβούνται και σε αυτούς που δεν φοβούνται. Αποτελείται από 5 ερωτήματα που σχετίζονται με το πως επικοινωνούν οι ασθενείς με τους ιατρούς, την καθαρότητα του χώρου, καθώς και την κατανόηση του ιατρού για την αίσθηση του πόνου.

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση της κλίμακας Guttman, η οποία έχει 7 διαβαθμίσεις, 1= διαφωνώ απόλυτα και 7= συμφωνώ απόλυτα. Οι απαντήσεις που θα δώσουν όσοι λαμβάνουν μέρος «εκφράζουν» το βαθμό που συμφωνούν ή διαφωνούν με την αντίστοιχη ερώτηση. Η βαθμολογία των ερωτήσεων «κυμαίνεται» από 1 βαθμό έως 7 και συνολικά μπορεί να «διαμορφωθεί» από 5 βαθμούς η ελάχιστη και έως 35 η μέγιστη. Οι μεγαλύτερες τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερη αίσθηση φόβου κατά την επίσκεψη στο οδοντιατρείο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η κλίμακα αυτή φαίνεται να έχει καλή εγκυρότητα. Η μέση παραγοντική τιμή των οδοντιατρικά φοβικών είναι 0.37, ενώ στους μη φοβικούς η παραγοντική τιμή είναι 0.22 (p<0.002). Αναφορικά με την αξιοπιστία, ο Δείκτης Cronbach’s α της Κοινωνικής Κλίμακας Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Ασθενών [SOF-5] είναι a=0.75.

Βιβλιογραφία

Αράβου, Σ. (2008). Διαδικασίες επιρροής οδοντιατρικά φοβικών και μη φοβικών ασθενών.