Κλίμακα Grit

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα Grit (Academic Grit Scale [AGS-12]) κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Duckworth, Peterson, Matthews και Kelly το 2007 και αποτελεί μία κλίμακα μέτρησης του θάρρους σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στον ακαδημαϊκό τομέα ή στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης.

Στόχος κλίμακας

Η κλίμακα Academic Grit  έχει σκοπό να μετρήσει την πυγμή  των εφήβων ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού τομέα και να βελτιώσει τις πιθανές αδυναμίες των υφιστάμενων μετρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αποφασιστικότητα των εφήβων να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η κλίμακα Grit περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert που κυμαίνεται από το 1 (καθόλου θαρραλέος) έως το 5 (πολύ θαρραλέος). Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν ουσιαστικά στις ερωτήσεις αξιολογώντας το βαθμό στον οποίο ο καθένας είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες ή σε ερωτήσεις που δείχνουν την επιμονή που έχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

Στατιστική ανάλυση

Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις και η συνολική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση για κάθε άτομο ξεχωριστά. Οι απαντήσεις δίνονταν τόσο από μαθητές- φοιτητές όσο και από γονείς.

Εγκυρότητα & Αξιοπιστία

Η κλίμακα αποδείχθηκε πως έχει σχετικά υψηλή εσωτερική συνοχή , με το Cronbach’s a να είναι ίσο με 0.84. Όταν οι βαθμολογίες και των 12 ερωτήσεων αθροίστηκαν, η συνολική βαθμολογία που προέκυψε συσχετίστηκε σημαντικά με την κλίμακα Grit-O, γεγονός που παρείχε ενδείξεις για την συγκλίνουσα εγκυρότητα της νέας κλίμακας. Γενικά η κλίμακα academic grit έδειξε αυξητική εγκυρότητα πέρα και πάνω από εκείνη της γενικής πυγμής.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Duckworth, Peterson, Matthews και Kelly, 2007.

Tags:  πυγμή, θάρρος, ανάλυση κλίμακας, εγκυρότητα, αξιοπιστία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis