Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής

Ανάλυση κλίμακας

Η Κίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]) είναι μία κλίμακα η οποία κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Christ και Napier-Philips το 2001 για τη μέτρηση των γευμάτων κατά τη διάρκεια της μέρας για παιδιά ηλικίας 9 μηνών έως και 7 ετών.

Στόχος κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας ήταν να μελετήσει τις συμπεριφορές των παιδιών σε ότι αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες και να ερμηνεύσει τους πιθανούς λόγους για του οποίους τα παιδιά αποκτούν κακές συνήθειες σχετικά με τη διατροφή τους. 

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 5-βάθμιας κλίμακας Likert που κυμαίνεται από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), όπου δηλώνουν ουσιαστικά το πόσο συχνά συμβαίνει καθεμία από τις συμπεριφορές που περιγράφονται στις ερωτήσεις.

Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου

Υπάρχουν 35 ερωτήσεις που απαντώνται μέσω της 5-βάθμιας κλίμακας Likert και εκτός των ερωτήσεων αυτών οι γονείς καλούνται να απαντήσουν με «ναι» και «όχι» στην ερώτηση «είναι αυτό πρόβλημα για εσάς». Το ερωτηματολόγιο δίνει τέσσερις βαθμολογίες συνολικά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο ανεξάρτητους φυσικούς ομιλητές, στη συνέχεια ελέγχθηκε για ασυνέπειες και μεταφράστηκε εκ νέου και διαπιστώθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Christ & Napier-Philips, 2001.

Tags: συμπεριφορές, εγκυρότητα, αξιοπιστία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis