Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση

Ανάλυση Κλίμακας

To Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]) δημιουργήθηκε από τον T. Achenbach το 1966. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθημάτων, παιδιών 6-18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Στόχος κλίμακας

To Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση είναι ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στα παιδιά με σκοπό να βοηθήσει τους γονείς και τους καθηγητές να ελέγξουν και να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις ηλικίες των 6-18 ετών.

Βαθμονόμηση  ερωτήσεων

Οι γονείς και οι καθηγητές των παιδιών καλούνται να απαντήσουν σε 120 ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες για το παιδί, ερωτήσεις για τις ικανότητες του, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-3 διαβαθμίσεων από  0 (αυτό δεν ταιριάζει στο παιδί) έως 2 (ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά).

Στατιστική ανάλυση

O συνολικός βαθμός που προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών κάθε ερώτησης, περιέχει ακατέργαστες βαθμολογίες για 3 κλίμακες ικανοτήτων και κυμαίνεται από 0 έως 240. Στην περίπτωση που η συνολική βαθμολογία είναι μικρότερη του 37 το παιδί θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε ιατρική συμβουλή, αν είναι ανάμεσα σε 37-40 είναι μία οριακή περίπτωση όπου το παιδί πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση και αν χρειαστεί να λάβει ιατρική συμβουλή και σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του 40  έχουμε μία φυσιολογική περίπτωση υγιούς παιδιού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

To Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Α. Ρούσσου και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα έδειξε καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s a να κυμαίνεται από 0,85 έως 0,94. Είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια και κάτω από πολλές συνθήκες.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: T. M. Achenbach

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Α. Ρούσσου

Tags: Συμβουλευτική ψυχολογία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis.