Μέτρο Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας

Child & Youth Resilience Measure [CYRM]

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM-28) δημοσιεύτηκε το 2011 από τους Liebenberg (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada), Ungar (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada), και Vijver  (Tilburg University, Tilburg, Netherlands).

Στόχος

Αυτή η κλίμακα παρουσιάζει την επικύρωση του Μέτρου Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας 28 ερωτήσεων (CYRM-28) μεταξύ δύο καναδικών δειγμάτων νεολαίας με πολύπλοκες ανάγκες . Η ανάπτυξη του προκλήθηκε από την ανάγκη για μια πιο περιεκτική κατανόηση της ανθεκτικότητας σε πολιτισμούς και περιβάλλοντα. Το CYRM αναπτύχθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας ένα σχεδιασμό μικτών μεθόδων (ποιοτικός και ποσοτικός) σε 11 χώρες με 1.451 νέους ηλικίας 13–23 ετών. Οι ιστότοποι και οι νέοι επιλέχτηκαν σκόπιμα για να μεγιστοποιηθεί η ποικιλομορφία όσον αφορά τα κοινωνικό πλαίσιο και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτές οι νεολαίες.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η κλίμακα CYMR περιλαμβάνει 28 ερωτήματα σχετικά με το πόσο ανθεκτικοί είναι η νέοι απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο συμβιώνουν με τους υπόλοιπους συνανθρώπους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το CYRM-28 έχει 3 υποκατηγορίες αντανακλώντας τις κύριες κατηγορίες ανθεκτικότητας. Επιπλέον, κάθε μία  υποκλίμακα έχει τις δικές της ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη υποκλίμακα αντικατοπτρίζει έναν ατομικό παράγοντα που περιλαμβάνει προσωπικές δεξιότητες (5 στοιχεία), υποστήριξη από ομότιμους (2 στοιχεία) και κοινωνικές δεξιότητες (4 στοιχεία). Η δεύτερη υποκατηγορία ασχολείται με τη φροντίδα, όπως αντικατοπτρίζεται στη φυσική φροντίδα (2 στοιχεία) καθώς και ψυχολογική φροντίδα (5 στοιχεία). Η τρίτη υποκατηγορία περιλαμβάνει στοιχεία περιβάλλοντος που διευκολύνουν την αίσθηση ότι ανήκουν στη νεολαία, που σχετίζονται με συστατικά στην πνευματικότητα (3 στοιχεία), τον πολιτισμό (5 στοιχεία) και την εκπαίδευση ( 2 στοιχεία). Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τον βαθμό κατά τον οποίο θεωρούν πως τους αντιπροσωπεύει κάθε μία από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας μία 5-βάθμια κλίμακα Likert από το 1(Καθόλου) έως το 5 (Πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες της κλίμακας CYRM-28, δηλαδή νέοι από την Καναδική κοινότητά όπου έγινε η έρευνα, κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα επιλέγοντας και κυκλώνοντας  κάθε φορά έναν αριθμό από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο τους αντιπροσωπεύει η ερώτηση. Ο χρόνος διεξαγωγής ήταν κατά μέσο όρο 45-60 λεπτά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Μία έρευνα έρευνα που διεξήχθη από την Liebenberg, L., έδειξε πως η κλίμακα αυτή ως προς το γενικό σύνολο είναι αξιόπιστη, διότι κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha 0.65-0.91). Ειδικότερα για κάθε μία από τις 3 υποκατηγορίες της κλίμακας (ατομικό, φροντίδας και περιβάλλοντος) παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα Cronbach’s alphas 0.803 ,0.833 και 0.794, αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς:Liebenberg, L., Ungar, M. και  Vijver, F. V. de.

Λέξεις – Κλειδιά: Μέτρο Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας, Child and Youth Resilience Measure, CYRM-28, Μέτρο Ανθεκτικότητας, Liebenberg, Ατομικό, Περιβάλλον, Φροντίδα, Κοινότητα, Νεολαία