Κλίμακα Μέτρησης των Αιτιών της Ανεργίας

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης των Αιτιών της Ανεργίας (Explanations Of Unemployment-Revised [EOU-19]) κατασκευάστηκε από τον Furnham το 1988 και είναι ένα μέσο που ασχολείται με την ανεργία και τις ψυχολογικές της συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία. Η ανεργία θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα και κοινωνικό-οικονομικό ζήτημα που αντιμετωπίζεται ως πιθανή πηγή ψυχολογικών και σωματικών παθήσεων ή ασθενειών. Η ανεργία και η ψυχολογική υγεία σχετίζονται με τις ψυχολογικές αντιδράσεις, τα στάδια και τους κύκλους τους, με την ακινητοποίηση στα πρώτα στάδια και με την αδράνεια να παρατηρούνται συνήθως ως μακροπρόθεσμες αντιδράσεις στην ανεργία.

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης των Αιτιών της Ανεργίας δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει περαιτέρω και να υποστηρίξει μία υπάρχουσα μέθοδο για ανίχνευση και ίσως και εξάλειψη της προκατάληψης της άποψη του πολιτισμού. Η κλίμακα περιλαμβάνει τρείς άξονες τον ατομικιστικό, τον κοινωνικό και το φαταλιστικό (μοιραίο).

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό θεωρούν τις προτάσεις σημαντικές αιτίες για την ανεργία. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να απαντήσουν μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Εξαιρετικά σημαντική αιτία) έως 7 (Εντελώς ασήμαντη).

Στατιστική ανάλυση

Η Κλίμακα Μέτρησης των Αιτιών της Ανεργίας εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 19 έως 133.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον K. Mylonas και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Οι εκτιμήσεις της εσωτερικής συνέπειας για τον ατομικιστικό άξονα ήταν καλή με Cronbach’s a 0,84. Για τον κοινωνικό και τον φαταλιστικό άξονα ήταν απλά αποδεκτές με τιμές 0,69 και 0,70 αντίστοιχα. Ο μέσος εκτιμώμενος συσχετισμός για αυτά τα 19 στοιχεία εκτιμήθηκε μέσω μεθόδων CSA και υπολόγισε την πιθανότητα μιας καθολικής δομής 0,122, που απέχει από το αποδεκτό όριο 0,06 της καθολικής δομής των παραγόντων μεταξύ των πολιτισμών.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: A. Furnham. (1988)

Προσαρμογή στα ελληνικά: K. Mylonas. (2014)

Tags: Κλίμακα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κλίμακα και την ανάλυση δεδομένων της, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis – Ανάλυση Δεδομένων