Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη

 

Ανάλυση κλίμακας

Το Eρωτηματολόγιο Aναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη (Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH-28])  κατασκευάστηκε από τους J. Hammer και C.J.L. Newth το 1994 ώστε να αποδείξει ότι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία μπορούσε να ωφελήσει τις ζωές των νεογνών.

Στόχος κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να ακολουθήσει  κάποιο πρωτόκολλο που θα μπορούσε να γνωρίζει σε ποια σημεία η παρέμβασή στα νεογνά ήταν επιτυχής, σε ποια  ανεπιτυχής και αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα τις τεχνικές, θα μπορεί να βελτιώσει και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Βαθμονόμηση  ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο IRPH περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Πολλές από αυτές είναι μιας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 1 (Λίγο) μέχρι το 4 (Εξαιρετικά). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον ιατρό που παρακολουθεί το νεογνό και απαντάει σύμφωνα με την μέχρι τώρα πορεία του νεογνού. 

Στατιστική ανάλυση

Οι απαντήσεις των κλειστών ερωτήσεων της κλίμακας εξάγονται χρησιμοποιώντας συχνότητες και ποσοστιαίες ηλικίες. Οι απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων μεταγράφονται κατά λέξη και πραγματοποιείται απλή ανάλυση περιεχομένου για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων εννοιών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Φ. Πογκοσιάν , Α. Χριστάρα, Ε. Χατζηαγόρου, Ι. Τσανάκας και Μ. Κ. Σύρπη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Όλες οι δοκιμές αξιολογήθηκαν σε επίπεδο σπουδαιότητας p=0,05. Με καλή εσωτερική συνέπεια.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: J. Hammer και C.J.L. Newth.(1994)

Tags: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis