Κλίμακα “Διεθνής Δάσκαλος 2000”

Ανάλυση κλίμακας

Η Kλίμακα “Δειθνής Δάσκαλος” (International Teacher 2000[ ΙΤ-56]) δημιουργήθηκε από τους Dinham and Scott το 2000 και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές αγγλόφωνες χώρες καθώς και σε άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Μάλτα και η Ελλάδα.

Στόχος κλίμακας

Η κλίμακα International Teacher 2000 δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα να διερευνήσει τις συνέπειες που έχουν οι αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται από 56 ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να απαντηθούν μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert 5-διαβαθμίσεων από το 1 (Υψηλή δυσαρέσκεια) έως το 5 (Υψηλή ικανοποίηση). Η κλίμακα περιλαμβάνει 9 παράγοντες, την ηγεσία και το σχολικό κλίμα, τις σχέσεις με γονείς και κοινότητα, την συμβουλευτική αγωγή, τα επιτεύγματα και την συμπεριφορά των μαθητών, τον φόρτο εργασίας, την αναγνώριση, την επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη, τον μισθό και το ωράριο εργασίας και τον συνδικαλισμό.

Στατιστική ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία οι οποία προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών των ερωτήσεων και υποδεικνύει τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο πιο ικανοποιημένος είναι ο εκπαιδευτικός.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί γλωσσικά και πολιτισμικά στα ελληνικά δεδομένα από τον Ηλιοφώτου και τους συνεργάτες του το 2014. Στο ελληνικό δείγμα οι δείκτες αξιοπιστίας των 9 παραγόντων καθώς και ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας κρίθηκαν ικανοποιητικοί. Ο δείκτης Cronbach’s a για την κλίμακα υπολογίστηκε να είναι 0.92.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Dinham S. & Scott C.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ηλιοφώτου Μ. και συνεργάτες

Tags: εργασιακή ικανοποίηση

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis