Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών ( Inventory of Strengths Youth Ages 10-17 [VIA-198])  από τους Park και Peterson το 2003. Είναι ένα μέσο αυτοαναφοράς που αξιολογεί αν οι δυνάμεις γενικά έχουν νόημα για τους εφήβους, αν τυπικά αναγνωρίζουν αυτές τις δυνάμεις στο περιβάλλον τους, όπου μπορούν να προσδιορίσουν την ιδιοκτησία πολλών δυνατών σημείων και τι πιστεύουν για την προέλευση και την ανάπτυξη των δυνάμεων.

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τις δυνάμεις του χαρακτήρα που συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη. Όπως είναι η ενδοπροσωπικές και η διαπροσωπικές ικανότητες.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό τους περιγράφει η κάθε πρόταση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 198 προτάσεις (7-9 σε κάθε υποκλίμακα), μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Πολύ σαν εμένα) έως το 5 (Καθόλου σαν εμένα). Το ερωτηματολόγιο χρειάζεται περίπου 45 λεπτά για να συμπληρωθεί.

Στατιστική ανάλυση

Η κλίμακα δεν εξάγει συνολική βαθμολογία, αλλά εξάγει βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα των 7-9 προτάσεων ξεχωριστά, ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος τους κυμαίνεται από 7 έως 45. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτήσεων μετριέται αντίστροφα σε βαθμολογία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Σταλίκα, Χαραλάμπους και Γαλανάκη και βρίσκεται σε διαδικασία στάθμισης. Η εσωτερική συνέπεια ήταν καλή έως εξαιρετική με Cronbach’s alpha 0,87( με min=0,69,max=0,95).

Βιβλιογραφία

Συγγραφείς:  Park και Peterson. (2003)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Σταλίκας, Χαραλάμπους και Γαλανάκης.

Tags: δυνάμεις

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis