Δείκτης Ικανοποίησης από τη ζωή

 Life Satisfaction Index [LSI]

Ανάλυση κλίμακας

Ο δείκτης Ικανοποίησης Ζωής αναπτύχθηκε από τους Neugarten, Havighurst  και Tobin το 1961 ως εργαλείο έρευνας σχετικά με την πολυπλοκότητα της ψυχολογικής ευημερίας των ενηλίκων.

Στόχος

Ο δείκτης δημιουργήθηκε με στόχο να ερμηνευτούν τα μέτρα της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων και να εξηγηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη ζωή τους.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις, στις οποίες η καθεμία βαθμολογείται σε κλίμακα τριών βημάτων. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1(πολύ ανακριβές, πολύ λάθος) έως 7(πολύ ακριβές, πολύ σωστό).

Στατιστική ανάλυση

Ο τελικός δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή για κάθε άτομο υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του αθροίσματος των 20 ερωτήσεων. Κάθε μία από τις 5 ενδιάμεσα απαντήσεις επισημαίνεται στην ανάλυση, καθώς και η ενδιάμεση απάντηση αβέβαιο.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Ο δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή έχει μεταφραστεί στα ελληνικά  από τον Δρ. Μαλικιώση- Λοϊζου, όπου τελειοποίησε τη μετάφραση μέσω  μιας αλληλουχίας αντίστροφων μεταφράσεων σε συνεργασία με δίγλωσσους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κλίμακα LSI είναι αξιόπιστη με βαθμολογία Cronbach’s alpha 0.84. Η εσωτερική αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης είχε βαθμολογία Cronbach’s ίση με 0.78, όπου συγκρίνεται ευνοϊκά με την τιμή 0.84.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Neugarten, Havighurst, Tobin. 1961

Ελληνική Στάθμιση: Δρ. Μαλικιώσης-Λοϊζος

Tags: Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή, Life satisfaction Index, ψυχολογική ευημερία