Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας (Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19] )αναπτύχθηκε το 1996 από την Stanley και αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της στάσης απέναντι στην πολιτιστική ποικιλομορφία και τον πολιτιστικό πλουραλισμό.

Στόχος κλίμακας

Tο Pluralism and Diversity Attitude Assessment (PADAA) δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρά τον βαθμό στον οποίο ο ερωτώμενος έχει θετικές στάσεις απέναντι στον πολιτιστικό πλουραλισμό και εάν ένα άτομο αισθάνεται άνετα ή άβολα με τη διαφορετικότητα.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το PADAA αποτελείται συνολικά από 19 ερωτήματα, τα οποία ταξινομούνται σε 4 υποκλίμακες. Οι 4 αυτές υποκλίμακες σχετίζονται με το αν οι ερωτηθέντες εκτιμούν, υπολογίζουν και εφαρμόζουν τον πολιτισμικό πλουραλισμό και κατά πόσο άβολα νιώθουν με την πολιτισμική ποικιλομορφία. Όλα τα ερωτήματα απαντώνται μέσω μίας 6-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) έως το 6 (Συμφωνώ Απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Το εύρος των βαθμολογιών σε κάθε μία από τις υποκλίμακες, καθορίζει την υποκείμενη στάση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και πολιτιστικού πλουραλισμού του κάθε συμμετέχοντα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το εύρος της  εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha) κυμάνθηκε από 0,72 έως 0,85 για τους τέσσερις παράγοντες, ενώ για το συνολικό PADAA ήταν α= 0,91 και η αναφερόμενη αξιοπιστία δοκιμής-επανελέγχου ήταν α= 0,84.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Stanley, L. S.

Tags: στάση, εγκυρότητα, αξιοπιστία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis