Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών

Ανάλυση κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών (Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]), βασίζεται στη θεωρία του Schwartz και των συνεργατών του και αποτελεί ένα εναλλακτικό και λιγότερο πολύπλοκο εργαλείο με σκοπό να μετρήσει τις αξίες των ατόμων με βάση ένα μοντέλο 10 θεμελιωδών αξιών, που δημιούργησαν οι ίδιοι (Schwartz et al., 2001).

Στόχος κλίμακας

Ο Schwartz και οι συνεργάτες του πρότειναν μια ολοκληρωμένη θεωρία μιας καθολικής ψυχολογικής δομής των ανθρώπινων αξιών. Αυτή η θεωρία έχει ως σκοπό να εντοπίζει 10 διαφορετικές προτεραιότητες κινήτρων κοινές για ανθρώπους πολλών πολιτισμών και κοινωνιών.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το PVQ περιλαμβάνει συνολικά 40 στοιχεία. Κάθε στοιχείο αποτελείται από μια περιγραφή ενός ατόμου («πορτρέτο») με δύο προτάσεις. Τα υποκείμενα καλούνται να αξιολογήσουν πόσο παρόμοια είναι με το πρόσωπο που απεικονίζεται. Οι πιθανές απαντήσεις απαντώνται μέσω μίας 6-βάθμίας κλίμακας Likert από το 1 (πολύ παρόμοια) έως 6 (πολύ ανόμοια). Τα 40 στοιχεία ανήκουν σε 10 υποκλίμακες. Ο αριθμός των στοιχείων ανά υποκλίμακα είναι μεταξύ 2 και 6. Οι υποκλίμακες μπορούν να χαρακτηριστούν συνοπτικά ως εξής: Εξουσία (Power), Κατόρθωμα (Achievement), Ηδονισμός (Hedonism), Αυτό-προσδιορισμός ( Self-direction), Οικουμενισμός (Universalism), Καλοσύνη (Benevolence), Παράδοση (Tradition), Συμμόρφωση (Conformity), Ασφάλεια (Security), Διέγερση (Stimulation). Μία πιο σύντομη εκδοχή του PVQ που περιλαμβάνει 21 στοιχεία, χρησιμοποιείται συχνά σε διαπολιτισμικές μελέτες που διεξάγονται κάτω από πιεστικούς χρονικούς περιορισμούς και περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα.

Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου

Σε περαιτέρω ανάλυση αυτές οι βαθμολογίες της κλίμακας Likert μετατρέπονται προκειμένου να ληφθούν εκτιμήσεις ομοιότητας. Ο βαθμός κάθε αξίας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών που αποδίδει το άτομο στα πορτρέτα που αφορούν τη συγκεκριμένη αξία. Αν και είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους πληθυσμούς, το PVQ προτιμάται κυρίως σε μελέτες που περιλαμβάνουν παιδιά ηλικίας 11-14 ετών, αλλά και ενήλικες με χαμηλό μορφωτικό ή με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Schwartz, 2006). Έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον Παυλόπουλο και βρίσκεται υπό διαδικασία στάθμισης σε ελληνικό δείγμα από τους Πεζηρκιανίδη και Σταλίκα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών παρουσίασε ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες. Μελέτες σε διάφορες χώρες υποστήριξαν την αξιοπιστία του PVQ καθώς και τη συγκλίνουσα και διακριτική εγκυρότητά του (Schwartz, 2005; Schwartz et al., 2001). Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί για την σύντομη εκδοχή του PVQ, ότι η μείωση των στοιχείων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία του εργαλείου σε σχέση με την αρχική εκδοχή του (Schwartz, 2012).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Schwartz

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Παυλόπουλος

Ελληνική στάθμιση: Πεζηρκιανίδης, Σταλίκας

Λέξεις-Κλειδιά: αξίες

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis