Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας

Ανάλυση κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας ( Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]) κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 ως ένα σύντομο και εύκολο στη διαχείριση μέτρο ελέγχου της αντανακλαστικής λειτουργίας. Δεν στοχεύει στη σύλληψη των διαφορετικών διαστάσεων της νοημοσύνης, ούτε στοχεύει στη σύλληψη της διαδικασίας της νοημοσύνης καθώς εκτυλίσσεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που αξιοποιούν αυτές τις συγκεκριμένες ικανότητες και εξετάζουν τυχών διαταραχές στην νοημοσύνη.

Στόχος κλίμακας

Το Eρωτηματολόγιο Aντανακλαστικής Λειτουργίας δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί σοβαρές διαταραχές ή ανισορροπίες στη νοημοσύνη όπως παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με χαρακτηριστικά οριακά διαταραγμένης προσωπικότητας.

Βαθμονόμηση των ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την κάθε πρόταση που εκφράζει μία σκέψη/ένα συναίσθημα που ίσως βιώνουν. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 54 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο υποκλίμακες την RFQ-U που μετράει την αβεβαιότητα και την RFQ-C που μετράει τη βεβαιότητα σχετικά με τις ψυχικές καταστάσεις.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 54 έως 378. Οι υψηλές βαθμολογίες αντανακλούν μια στάση που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα και έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψυχικές καταστάσεις, ενώ οι χαμηλές τιμές που αποτελούνται από ουδέτερες απαντήσεις αντιπροσωπεύουν την αναγνώριση της αδιαφάνειας των ψυχικών καταστάσεων, χαρακτηριστικό της καλής νοημοσύνης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Όλες οι υποκλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν για αξιοπιστία και έδειξαν συνολικά καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,7. Σε επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 3 εβδομάδες αργότερα η εσωτερική συνέπεια ήταν εξαιρετική με α=0,84 για την υποκλίμακα RFQ-U  και α=0,75 για την υποκλίμακα RFQ-C.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: P. Fonagy. (2016)

Tags: Ερωτηματολόγιο 

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis