Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς

Self-Directed Search [SDS]: Career Planning Form [Form CP]

Ανάλυση Κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς κατασκευάστηκε απλό τους Holland, Fritzsche και Powell (1997) και βασίζεται στην θεωρία του John Holland.

Στόχος

Σκοπό δημιουργίας του ερωτηματολογίου αποτελεί η συμβουλευτική των εργαζομένων αναφορικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας καθώς και η επαγγελματική αξιολόγηση και η καθοδήγηση των ατόμων οι οποίοι εργάζονται και βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της καριέρας τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 216 προτάσεις και περιέχει τρείς βασικές κλίμακες οι οποίες διακρίνονται σε έξι υποκλίμακες η κάθε μια. Οι τρείς αυτές βασικές υποκλίμακες είναι: οι δραστηριότητες, οι ικανότητες και τα επαγγέλματα. Οι απαντήσεις στις 216 προτάσεις δίνονται μέσω διωνυμικής επιλογής «Ναι» ή «Όχι».

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς εξάγει έναν κωδικό Holland για κάθε εξεταζόμενο άτομο, ο οποίος προκύπτει συνδυάζοντας τις βαθμολογίες από τις υποκλίμακες και από τις τρείς βασικές κλίμακες. Για κάθε υποκλίμακα η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τις καταφατικές απαντήσεις του ερωτηθέντα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από τους Δημητριάδου και Σταλίκα. Η μετάφραση έγινε με την μέθοδο της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης και παρουσιάζει ικανοποιητικές ενδείξεις γλωσσικής αντιστοιχίας με το πρωτότυπο. Επιπλέον το ερωτηματολόγιο περιέχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και οι δείκτες Cronbach’s a κυμαίνονται από 0.69 έως 0.91.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Holland J.L.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Δημητριάδου Δ. και Σταλίκας Α., Fritzsche, Β. Α. και Powell, Α. Β.

Tags: Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς, Self-Directed Search [SDS]: Career Planning Form [Form CP], ανάλυση ερωτηματολογίου.