Κλίμακα Παρατήρησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Παρατήρησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Students Perceived Behaviors at School [SPBS-18]) κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Είναι ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και ο τρόπος διαφέρει ανάλογα με τον πειραματικό σχεδιασμό. Προκειμένου να αξιολογηθεί η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών/τριών, θα πρέπει αρχικά να γίνει διαχωρισμός και καταγραφή των διαφορετικών συμπεριφορών, όπως της υπευθυνότητας, της συνεργασίας, της αποδοχής των άλλων και στη συνέχεια παρατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τη δημιουργία της Κλίμακας Παρατήρησης Συμπεριφοράς Μαθητών (ΚΠΣΜ), χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (ΚΑΣΜ), η οποία κρίθηκε ότι καλύπτει ικανοποιητικό αριθμό συμπεριφορών.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα παρατήρησης Συμπεριφοράς Μαθητών δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τις συμπεριφορές των μαθητών μέσα σε μία σχολική αίθουσα. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες, τις Σχέσεις, την Ανευθυνότητα, την Επιβράβευση, τη Βοήθεια και τους Στόχους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Παρατήρησης Συμπεριφοράς Μαθητών αποτελείται από 18 ερωτήσεις, οι οποίες  μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Ποτέ) έως το 5 (Πάντα). Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τον βαθμό τον οποίο η πρόταση περιγράφει τον μαθητή/τρια που αξιολογούν. 

Στατιστική Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από 18 έως 90. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο καλής κοινωνικής συμπεριφοράς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα από τον Η. Κέλλη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα έδειξε εξαιρετικά ισχυρή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,74, σε επαναληπτική δοκιμή 0,75 και σε δοκιμή δύο μήνες αργότερα 0,75.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Η. Κέλλης. (2011)

Tags:  Συμπεριφορές Μαθητών, Κοινωνική Συμπεριφορά

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis