Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler

The Perma Profiler

Ανάλυση Κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern (2016) με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην.

Στόχος

Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler δημιουργήθηκε με σκοπό να  μετρήσει τα θετικά συναισθήματα, τη δέσμευση, τις θετικές σχέσεις, το νόημα της ζωής, τα επιτεύγματα καθώς και τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων και την κατάσταση υγείας του ατόμου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler αποτελείται από 23 ερωτήσεις αυτοαναφοράς, οι οποίες αναφέρονται σε πέντε διαστάσεις ευημερίας, σε τρείς διαστάσεις που μετρούν τα αρνητικά συναισθήματα, τη μοναξιά και τη σωματική υγεία και σε έναν γενικό δείκτη ευζωίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας εντεκαβάθμιας κλίμακας Likert από το 0 έως το 10 και οι τιμές περιγράφονται ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε ερωτήματος.

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler εξάγει έξι κύριες βαθμολογίες, μία για κάθε πυλώνα του ευ ζην και μια συνολική βαθμολογία για την ευζωία. Οι έξι πυλώνες του ευ ζην είναι: τα θετικά συναισθήματα, η δέσμευση, οι θετικές σχέσεις, το νόημα της ζωής, ικανοποίηση από τη ζωή και τα επιτεύγματα. Ο συνολικός δείκτης προκύπτει από τον συνυπολογισμό των πέντε συστατικών PERMA και του στοιχείου της ικανοποίησης από τη ζωή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά και έχει σταθμιστεί από τον Pezirkianidis και τους συνεργάτες του και οι δείκτες αξιοπιστίας των διαστάσεων του ερωτηματολογίου ήταν: θετικά συναισθήματα: α=0.83, δέσμευση: α=0.56, θετικές σχέσεις: α=0.74, νόημα στη ζωή: α=0.78, επιτεύγματα: α=0.72, γενικός δείκτης ευημερίας: α=0.91 και σωματική υγεία: α=0.85.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Butler, J., & Kern, M.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Lakioti, A., & Yotsidi, V.

Tags: Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler, The Perma Profiler, PERMA theory, ανάλυση ερωτηματολογίου