Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης [ΚΕ]

The Zarit Burden Interview [ZBI]

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα μέτρησης Επιβάρυνσης αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη κλίμακα για την μέτρηση της επιβάρυνσης κυρίως σε ασθενείς με άνοια. Κατασκευάστηκε από τον Zarit το 1990.

Στόχος

Η Κλίμακα μέτρησης Επιβάρυνσης κατασκευάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την υποκειμενική επιβάρυνση της φροντίδας των Αμερικανών ασθενών με άνοια.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η Κλίμακα μέτρησης Επιβάρυνσης αποτελείται συνολικά από 22 προτάσεις/δηλώσεις, που αναφέρονται στα συναισθήματα των ατόμων οι οποίοι φροντίζουν άτομα που πάσχουν από άνοια. Η κλίμακα αξιολογεί τέσσερεις παράγοντες επιβάρυνσης, την προσωπική ένταση, την ένταση του ρόλου, τη διαχείριση φροντίδας και την αποστέρηση του ρόλου. Σε κάθε ερώτηση οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το πόσο συχνά αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 0 (Ποτέ) έως το 4 (Σχεδόν Πάντα).

Στατιστική ανάλυση

Η κλίμακα μέτρησης της επιβάρυνσης εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων της κάθε ερώτησης και κυμαίνεται από 0 έως 88. Όσο μεγαλύτερη τιμή στην βαθμολογία σημειώνει κάποιος τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιβάρυνση που νιώθει. Βαθμολογίες από 0-21 υποδεικνύουν ελάχιστη ή καμία επιβάρυνση, από 21-40 υποδεικνύουν ήπια με μέτρια επιβάρυνση, από 41-60 μέτρια επιβάρυνση και βαθμολογίες άνω των 60 υποδεικνύουν πολύ σοβαρή επιβάρυνση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα μέτρησης επιβάρυνσης μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε σε ελληνικό πληθυσμό από την Παπασταύρου και  τους συνεργάτες του το 2006. Η εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης της Επιβάρυνσης είναι ικανοποιητική με δείκτη Cronbach’s a από 0,88 έως 0,94. Η κλίμακα χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές καθώς αποτελεί καλύτερο μέτρο σύγκρισης με άλλες μελέτες.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Zarit S. H.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Παπασταύρου E. και  τους συνεργάτες

Tags: Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης [ΚΕ], The Zarit Burden Interview, Επιβάρυνση φροντιστών, ανάλυση κλίμακας.