Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Σύντομη μορφή

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30]

Ανάλυση κλίμακας

Το 2006 οι Petrides και Furnham δημιούργησαν την κλίμακα Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF-30) για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους.

Στόχος

Η κλίμακα TEIQue-SF-30 δημιουργήθηκε με στόχο τη μέτρηση της έννοιας της αντιλαμβανόμενης συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι όπως αυτή ορίστηκε από τους δημιουργούς της κλίμακας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις γενικές κατηγορίες παραγόντων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ευημερία (Wellbeing), τον αυτοέλεγχο (SelfControl), τη συναισθηματικότητα (Emotionality) και την κοινωνικότητα (Sociability).

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το TEIQue-SF αποτελείται συνολικά από 30 ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις προτάσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτές μέσα από μία 7-βαθμη κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από «Διαφωνώ απόλυτα» έως και «Συμφωνών απόλυτα».

Στατιστική ανάλυση

Το σκορ που σημειώνει ο κάθε συμμετέχοντας εξαρτάται από τις απαντήσεις που έχει δώσει σε κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου. Τα άτομα τα οποία έχουν υψηλότερο σκορ, έχουν και αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αν και η σύντομη μορφή του TEIQue παρουσιάζει χαμηλότερη εσωτερική συνοχή από το πρότυπο, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Είναι επίσης αρκετά χρήσιμο για το δείγμα πολλών ερευνών. Η μετάφραση της κλίμακας στα ελληνικά έγινε από τους Petrides, Pita και Kokkinaki.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Petrides & Furnham

*Μετάφραση στα Ελληνικά: Petrides, Pita & Kokkinaki.

Λέξεις-Κλειδιά Ανάλυση κλίμακας, Συναισθηματική νοημοσύνη, Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF-30)