Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Wong & Law Emotional Intelligence Scale [WLEIS]

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong και Law σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε  αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις άλλων. Αυτή η κλίμακα συναισθηματικής νοημοσύνης βασίζεται στον τετραδιάστατο ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης των Davies et al. (1998). Η WLEIS αποτελείται από 16 στοιχεία με κάθε υποκλίμακα να μετράτε με 4 στοιχεία. Η διάσταση της αυτοαξιολόγησης των συναισθημάτων αξιολογεί τα άτομα, την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων τους. δημιουργήθηκε από τους Wong και Law το 2002, για τη μέτρηση των αυτοαντιλήψεων των ατόμων σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη τους.

Στόχος

Το WLEIS, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα όργανα μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στον κόσμο. Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε για εργασιακά περιβάλλοντα και αξιολογεί  την έκφραση των συναισθημάτων ενός ατόμου,  την αναγνώριση των συναισθημάτων στους άλλους, τη ρύθμιση των συναισθημάτων ενός ατόμου και τη χρήση των συναισθημάτων για την υποβοήθηση της απόδοσης.

Βαθμονόμηση των ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης (WLEIS),που αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις: (1) την αυτοσυναισθηματική εκτίμηση (SEA), (2) τη συναισθηματική εκτίμηση των άλλων (OEA), (3) τη χρήση του συναισθήματος (UOE) και (4) τη ρύθμιση του συναισθήματος (ROE). Κάθε στοιχείο απαντάται σε 5-βάθμια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5  (συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια βαθμολογία για κάθε μια από τις τέσσερεις υποκλίμακες, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των απαντήσεων στις αντίστοιχες 4 ερωτήσεις της κάθε κλίμακας. Η βαθμολογία κάθε κλίμακας κυμαίνεται από 16 έως 80. Υψηλές τιμές στην βαθμολογία σημαίνουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Αναγνωρίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αυτού από την επιστημονική κοινότητα γιατί η κλίμακα αυτή μπορεί να προβλέψει καλύτερα εξωτερικές μεταβλητές σε σχέση με άλλα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το WLEIS έχει δοκιμαστεί και σε διαφορετικές κουλτούρες και για διαφορετικές δημογραφικές ομάδες. Η αξιοπιστία αυτής της κλίμακας συναισθηματικής νοημοσύνης έχει μετρηθεί στο 0,88. Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Καφέτσιος  και  Ζαμπετάκης το 2008.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Wong, C., & Law, K. S. (2002)

Μετάφραση: Καφέτσιος  και  Ζαμπετάκης

Tags: Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης,Wong & Law Emotional Intelligence Scale, [WLEIS], αξιοπιστία, εγκυρότητα.