EPIDEMIOLOGY OF RESTLESS LIMB SYNDROME (RLS) AND INSOMNIA IN PATIENTS WITH STAGE IV-V CHRONIC KIDNEY DISEASE ON EXTERNAL DIALYSIS AND AFTER RENAL TRANSPLANTATION

«Επιδημιολογία του Συνδρόμου Ανήσυχων Άκρων (RLS) και της Αυπνίας σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Σταδίων IV-V, στην Εξωτερική Κάθαρση και μετά την Νεφρική Μεταμόσχευση» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων , την...

Therapeutic Approaches in Locked-in Syndrome

«Θεραπευτικές προσεγγίσεις στο Σύνδρομο Εγκλεισμού» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και το Τμήμα Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου...

Sarcopenic Dysphagia. A narrative review

«Σαρκοπενική Δυσφαγία. Μια αφηγηματική ανασκόπηση» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπάιδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα, την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το...

Sensory pathways evaluation in children and adolescents with tic disorder

«Αξιολόγηση αισθητηριακών οδών σε παιδιά και εφήβους με διαταραχή τικ» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς» της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μελέτησαν τα συναφή αισθητήρια...

Motor and sensory nerve conduction study in the ferret

«Μελέτη αγωγιμότητας κινητικών και αισθητηριακών νεύρων στο κουνάβι» Συνεργασία Η DatAnalysis, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Κλινική «ADVETIA» στη Γαλλία, μελέτησαν την αγωγιμότητα του κινητικού νεύρου της κνήμης, της ρινικής, της ωλένης και των ακτινικών νεύρων,...

Hair Zinc Level Affects Nociception in Humans: A Cross-sectional Study

«Το επίπεδο ψευδάργυρου μαλλιών επηρεάζει τη νοσηρότητα στους ανθρώπους: Μια μελέτη διατομής» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας και το Τμήμα Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μελέτησαν τη σχέση που...

Somatosensory system and tics of childhood

Σωματοαισθητικό σύστημα και τικ της παιδικής ηλικίας Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Σωματοαισθητικό σύστημα και τικ της παιδικής...

Study on particulate matter air pollution, source origin, and human health risk based of PM10 metal content in Volos City, Greece

«Μελέτη για την σωματιδιακή ρύπανση του αέρα, την πηγή προέλευσης καθώς και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στην περιοχή του Βόλου από το μέταλλο PM10» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Περιφερειακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου...

Recovery and Return to Work After a Pelvic Fracture

«Αποθεραπεία και επιστροφή στην εργασία μετά από κάταγμα πυέλου» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος, το Ακαδημαϊκό Τμήμα Τραύματος και Ορθοπεδικής του Νοσοκομείου Leeds General Infirmary Hospital...

Differential effects of lacosamide, phenytoin and topiramate on peripheral nerve excitability: An ex vivo electrophysiological study

«Διαφορετικές επιδράσεις της λακοσαμίδης, της φαινυτοΐνης και της τοπιραμάτης σε διεγερσιμότητα περιφερικού νεύρου: Μια ex vivo ηλεκτροφυσιολογική μελέτη» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας και την Α’ Νευρολογική Κλινική...

n-Alkanes and stable C, N isotopic compositions as identifiers of organic matter sources in Posidonia oceanica meadows of Alexandroupolis Gulf, NE Greece

«n-Αλκάνια και σταθερές ισοτοπικές συνθέσεις C, Nως αναγνωριστικά οργανικών πηγών ύλης σε περιοχές με το φυτό Ποσειδωνία η Ωκεάνια του κόλπου Αλεξανδρούπολης, ΒΑ Ελλάδα» Συνεργασία Η DatAnalysis, σε συνεργασία με το «Analytical, Environmental and Geo-Chemistry and...

Volume Quantification of 123 I-DaTSCAN Imaging for theDifferentiation and Grading of Essential Tremor and Parkinsonism

«Ποσοτικοποίηση του όγκου της απεικόνισης 123 I-DaTSCAN για τη διαφοροποίηση και τη διαβάθμιση του ουσιώδους τρόμου και του παρκινσονισμού» Συνεργασία Η Datanalysis σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,με τη μονάδα Ακτινοφυσικής του Αρεταίειου...

Quantification of 3D SPECT stress / rest volume differences in Myocardium Perfusion Imaging

“Ποσοτικοποίηση των διαφορών όγκου στρες / ηρεμίας 3D SPECT σε Απεικόνιση αιμάτωσης του μυοκαρδίου” Συνεργασία Η Datanalysis σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Μονάδα Ακτινοφυσικής (Α’ Ακτινολογικό Τμήμα), Αρεταίειου Νοσκομοείου, του...

Monitoring Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the northeast aegean sea using posidonia oceanica seagrass and synthetic passive samplers

«Παρακολούθηση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδροανθράκων (ΠΑΥ) στο βορειοανατολικό αιγαίο χρησιμοποιώντας το θαλάσσιο φυτό ποσειδωνία η ωκεάνιος και συνθετικά παθητικά δείγματα» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το «Analytical, Environmental and Geo-Chemistry and...

Clinical course and seizure outcome of idiopathic childhood epilepsy: determinants of early and long-term prognosis

«Κλινική πορεία και έκβαση κρίσεων ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: καθοριστικοί παράγοντες της πρώιμης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το τμήμα Παιδιατρικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το τμήμα...

Evaluation of IScore validity in a Greek cohort of patients with type 2 diabetes

«Αξιολόγηση της εγκυρότητας του IScore σε ελληνική ομάδα ασθενών με διαβήτη τύπου 2» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Διαβητολογικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο (http://www.tzaneio.gr/diabhtologiko-kentro/), το Τμήμα Νοσηλευτικής του...

Commission implementing decision

«Εκτελεστική απόφαση της επιτροπής» Συνεργασία Η DatAnalysis συμμετείχε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα και για την κατάργηση της απόφασης 89/449/ΕΟΚ για την...

Five classes Euroscore modification improves accuracy of prediction of postoperative mortality and possibly the length of mechanical ventilation of cardiac surgery patients

«Τροποποίηση Euroscore πέντε τάξεων για την βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης της μετεγχειρητικής θνησιμότητας και πιθανώς του μηχανικού αερισμού των ασθενών καρδιακής χειρουργικής» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

EVALUATION OF FIVE SNPs IN PROSTATE CANCER RISK IN GREEK POPULATION

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ SNPs ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με τον «Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας» και τον «Τομέα Στατιστικής και...

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη ψυχική υγεία των επαγγελματιών διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα

Η πανδημία COVID-19 μπορεί να είναι μια σωματική ασθένεια, αλλά έχει επίσης πλήξει και την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη καραντίνα που επιβλήθηκε στις περισσότερες χώρες, έχει προκαλέσει μια αίσθηση φόβου και άγχους...